IGFCN2018 议题征集表

议题名称*     议题讨论形式*   分组讨论圆桌会议辩论兴趣小组线上会议专题研讨会其他   负责人信息*   姓名   性别男女   所在国家   所在城市   国籍   电子邮箱   所属利益相关方 公民社会政府政府间国际组织私人领域科技界   所属组织   该组织所在地     提案参与人信息     主讲人信息*   姓名  ...